Podmínky služby


Aktualizováno: 1. června 2022


1 . Přehled


Tyto podmínky služby (dále jen "podmínky služby") jsou uzavřeny mezi vámi a společností WolfPack Invest, s.r.o. (dále jen "Agree", "my" nebo "nás"). Podmínky služby upravují váš přístup k webovým stránkám společnosti Agree na adrese www.agree.cz a jejich používání, včetně veškerého obsahu, funkcí, komunikačních kanálů, softwaru a služeb nabízených na nich nebo jejich prostřednictvím (dále jen "platforma").


Používáním Platformy souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami služby a že je budete dodržovat. Společnost Agree může bez předchozího upozornění ukončit vaši možnost používat Platformu, pokud nebudete dodržovat tyto Podmínky služby. Pokud s těmito Podmínkami služby nesouhlasíte, nesmíte k Platformě přistupovat ani ji používat. Abyste mohli používat Platformu, musí vám být alespoň 18 let.


Společnost Agree si vyhrazuje právo kdykoli provést změny Platformy a těchto Podmínek služby. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění. Vaše další používání Platformy po zveřejnění revidovaných Podmínek služby znamená, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s nimi.


Na všechny informace, které společnost Agree shromažďuje na Platformě, se vztahuje naše oznámení o ochraně osobních údajů zveřejněné na Platformě. Používáním Platformy vyjadřujete souhlas se všemi kroky, které podnikneme v souvislosti s vašimi Informacemi v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů. Oznámení o ochraně osobních údajů je součástí těchto Podmínek služby a řídí se jimi. V rozsahu, v jakém existuje rozpor, mají tyto Podmínky služby přednost před Oznámením o ochraně osobních údajů. Souhlasíte s tím, že na Platformu nebudete nahrávat žádné důvěrné nebo osobní údaje s výjimkou osobních údajů, které si společnost Agree výslovně vyžádá v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů.


Veškerý obsah Platformy (jak je definován níže) je podle nejlepšího vědomí společnosti Agree aktuální k datu jeho zveřejnění na Platformě.


V těchto Podmínkách služby zahrnují odkazy na "tým společnosti Agree" společnost Agree, její vlastníky, postupníky, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky a ředitele a všechny strany, které se podílejí na vytváření, produkci a/nebo poskytování Platformy.


2. Služby


Společnost Agree poskytuje na platformě množství produktových integrací a služeb (dále jen "služby"), které si můžete prostřednictvím platformy předplatit. Všechny odkazy na Platformu zahrnují Služby. Na všechny Služby se vztahují tyto Podmínky poskytování služeb, jakož i další ustanovení uvedená níže. Podmínky uvedené v těchto Podmínkách služby se řídí v rozsahu, v jakém existuje přímý rozpor mezi dodatečnými podmínkami uvedenými níže a těmito Podmínkami služby.


a. Právo na změnu Služeb. Vyhrazujeme si právo implementovat v rámci Služeb nové prvky včetně změn, které mohou ovlivnit předchozí způsob fungování Služeb. Jsme přesvědčeni, že veškeré takové úpravy povedou ke zlepšení celkových Služeb, je však možné, že váš názor se může lišit.


b. Žádná podmíněnost dalších verzí a vylepšení. Berete na vědomí, že váš nákup Služeb na Platformě nebo jejím prostřednictvím není podmíněn dodáním jakékoli budoucí verze jakékoli funkce nebo vlastnosti z naší strany, mimo jiné včetně pokračování určité Služby po skončení jejího aktuálního předplatného nebo jakýchkoli služeb třetích stran.


c. Jak je. Platforma je poskytována tak, jak je dále popsána v části 21, pokud není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.


d. Funkce. Funkce a pojmy používané v souvislosti s Platformou a Službami, jako je "power dialer", mohou mít určitou podobnost s funkcemi a pojmy poskytovanými jinými subjekty, ale funkce a pojmy naší Platformy jsou specifické pro naši Platformu.


e. Další podmínky. Na konkrétní služby a programy nabízené společností Agree na Platformě se mohou vztahovat další podmínky. Pokud dojde k rozporu, mají přednost tyto Podmínky služby.


3 . Duševní vlastnictví


Platforma a celý její obsah, data, funkce, Služby a funkce (mimo jiné včetně textu, grafiky, videí, log, ikon tlačítek, databází, hudby, zvuků, obrázků nebo jiného materiálu, který lze zobrazit na Platformě) ("Obsah platformy") jsou majetkem společnosti Agree nebo jejích poskytovatelů licence a jsou chráněny autorským právem, právem k ochranným známkám a dalšími zákony o duševním vlastnictví, s výjimkou níže uvedených případů. Obsah platformy nezahrnuje příspěvky uživatelů, jak je definováno níže.


Název Agree a související loga jsou ochranné známky a značky služeb ("Značky") společnosti Agree. Značky společnosti Agree nesmějí být používány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Agree, a to ani ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou, které společnost Agree neposkytuje, ani žádným způsobem, který by mohl vést k záměně, ani žádným způsobem, který by znevažoval, diskreditoval nebo zkresloval společnost Agree. Jiné produkty nebo názvy společností uvedené na platformě mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb příslušných vlastníků.


Na webových stránkách třetích stran se mohou objevit naše loga nebo ochranné známky, ať už s autorizací, nebo bez ní. Naše loga nebo ochranné známky uvedené na webových stránkách třetích stran nepředstavují ani neznamenají schválení, sponzorování nebo podporu společnosti Agree.


Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah na platformě porušuje vaše práva duševního vlastnictví, informujte prosím společnost Agree způsobem popsaným v oddílech 18 a 31.


4 . Omezená licence a zakázaná použití


Společnost Agree vám uděluje osobní, bezplatnou, nepřevoditelnou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k přístupu k obsahu platformy a jeho používání při používání platformy. S výjimkou zpřístupnění služeb vám a vašim koncovým uživatelům, jak je výslovně povoleno v těchto Podmínkách služby, je jakékoli jiné použití, včetně reprodukce, úpravy, distribuce, přenosu, opětovného zveřejnění, rámování, zobrazování nebo předvádění Obsahu platformy bez předchozího souhlasu společnosti Agree přísně zakázáno. Nesmíte odstranit žádné značky ani jiná upozornění o vlastnictví, mimo jiné včetně informací o autorství, titulů a upozornění na autorská práva, která byla umístěna na obsahu platformy nebo v jeho blízkosti.


Vy, vaši zaměstnanci a vaši klienti z řad koncových uživatelů (dále jen "klienti") smíte používat Platformu pouze pro zákonné účely a v souladu s těmito Podmínkami služby. Souhlasíte s tím, že vy, vaši zaměstnanci a vaši klienti nebudou:

 • nebudou používat Platformu nebo jakékoli Služby způsobem, který porušuje platné zákony nebo předpisy.
 • Používat Platformu nebo jakékoli Služby za účelem vykořisťování, poškozování nebo pokusu o vykořisťování či poškozování kohokoli jakýmkoli způsobem.
 • Odesílat, vědomě přijímat, nahrávat, stahovat, používat nebo opakovaně používat jakýkoli materiál, který není v souladu s těmito Podmínkami služby.
 • Přenášet nebo zajišťovat zasílání jakéhokoli nezákonného reklamního nebo propagačního materiálu, včetně nevyžádané pošty, řetězových dopisů, spamu nebo jiných podobných nabídek.
 • Vydávat se za společnost Agree, zaměstnance společnosti Agree, jiného uživatele nebo jakoukoli jinou osobu či subjekt nebo se o to pokoušet (mimo jiné používáním e-mailových adres spojených s některou z výše uvedených osob).
 • Podílet se na jakémkoli jiném chování, které omezuje nebo brání komukoli v používání nebo využívání platformy nebo jakýchkoli služeb nebo které by podle rozhodnutí společnosti Agree mohlo poškodit společnost Agree nebo uživatele platformy nebo je vystavit odpovědnosti.
 • Používat platformu nebo jakékoli služby způsobem, který by mohl znemožnit, přetížit, poškodit nebo znehodnotit platformu nebo narušit používání platformy jinou stranou, včetně její schopnosti zapojit se do aktivit v reálném čase prostřednictvím platformy.
 • Používat jakéhokoli robota, pavouka nebo jiné automatické zařízení, proces nebo prostředek k přístupu na Platformu za jakýmkoli účelem, včetně sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na Platformě.
 • Používat jakýkoli manuální proces k monitorování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na Platformě nebo k jakémukoli jinému neoprávněnému účelu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Agree.
 • Používat jakékoli zařízení, software nebo postupy, které narušují řádné fungování Platformy nebo jakýchkoli služeb.
 • Zavádět jakékoli viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný škodlivý či technologicky škodlivý materiál.
 • Pokoušet se získat neoprávněný přístup k jakýmkoli částem Platformy, serveru, na kterém je Platforma uložena, jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k Platformě nebo jakýmkoli službám, zasahovat do nich, poškozovat je nebo je narušovat.
 • Útočit na Platformu prostřednictvím útoku typu odepření služby nebo distribuovaného útoku typu odepření služby.
 • Jiným způsobem se pokoušet narušit řádné fungování Platformy nebo jakýchkoli služeb.


5 . Chování zákazníka/konečného uživatele


V souvislosti s používáním platformy nebo služeb souhlasíte s tím, že:

 • Vy, vaši zaměstnanci, zástupci a klienti budete udržovat v platnosti všechny licence, oprávnění, autorizace, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k plnění povinností podle těchto Podmínek služby.
 • Jste plně odpovědní za své jednání a jednání svých zaměstnanců, zástupců a Klientů v souvislosti s používáním Platformy.
 • Jste plně odpovědní za používání Služeb svými Klienty. Smlouva společnosti Agree je uzavřena s vámi, nikoli s vašimi Klienty.
 • Vy, vaši zaměstnanci, zástupci a Klienti nebudou zkreslovat informace o Službách.
 • Poskytnete tyto Podmínky poskytování služeb svým zaměstnancům, zástupcům a Klientům a potvrdíte, že všichni zaměstnanci, zástupci a Klienti chápou, že se na ně vztahují tyto Podmínky poskytování služeb, pokud Služby používají nebo nabízejí.
 • Vlastníte nebo kontrolujete veškerá práva k veškerému obsahu, který společnosti Agree poskytnete.
 • Nesete výhradní odpovědnost za veškeré své používání platformy, včetně kvality a integrity veškerých dat a dalších informací, které nám zpřístupníte nebo které nám zpřístupníte pro sebe prostřednictvím používání služeb podle těchto Podmínek služby a každé služby, kterou zpřístupníte svým Klientům.
 • Poskytli jste a budete poskytovat odpovídající oznámení a získali jste a budete získávat potřebná povolení a souhlasy k tomu, abyste nám mohli poskytovat údaje svých klientů k použití a zpřístupnění v souladu s těmito Podmínkami služby a naším Oznámením o ochraně osobních údajů.
 • Vy, vaši zaměstnanci a vaši klienti budete poskytovat přiměřenou spolupráci, pokud jde o žádosti o informace od orgánů činných v trestním řízení, regulačních orgánů nebo poskytovatelů telekomunikačních služeb.


6. Vaše používání komunikačních funkcí služeb


Společnost Agree je poskytovatelem Služeb, které můžete používat a které mohou zahrnovat určité komunikační funkce, jako jsou SMS, MMS, e-mail, možnost hlasového volání a další metody. Souhlasíte s tím, že:

 • že nesete výhradní odpovědnost za veškerou komunikaci zasílanou prostřednictvím Služeb, včetně dodržování všech zákonů upravujících tuto komunikaci, jako je zákon o ochraně spotřebitele po telefonu ("TCPA") a zákon CAN-SPAM, a souhlasíte s tím, že těmto zákonům rozumíte a budete je dodržovat.
 • Jste srozuměni s tím, že vaše používání Služeb může být v rozporu s platnými zákony, pokud je nebudete dodržovat. Společnost Agree neodpovídá za dodržování zákonů a neprohlašuje, že vaše používání Služeb bude v souladu s jakýmikoli zákony. Měli byste se poradit s právníkem, abyste se ujistili, že vaše komunikace je v souladu s platnými zákony.
 • Společnost Agree je pouze poskytovatelem aplikací komunikačních služeb technologické platformy. Společnost Agree nevytváří, neodesílá ani nedoručuje žádná sdělení příjemcům prostřednictvím SMS, MMS, e-mailu ani jiných komunikačních metod;
 • Vy, nikoli společnost Agree, jste tvůrcem nebo iniciátorem jakékoli komunikace. Vy máte kontrolu nad zprávami, načasováním, odesíláním, prevencí podvodů a blokováním hovorů. Služba je čistě reaktivní a odesílá zprávy pouze podle vaší domluvy a předpisu. Veškerá sdělení, ať už se jedná mimo jiné o SMS, MMS nebo e-mail, jsou vytvářena a iniciována vámi a/nebo vašimi klienty, ať už jsou vámi generována nebo odesílána automaticky prostřednictvím Služby na váš pokyn.
 • Veškeré údaje o zákaznících poskytnuté společnosti Agree jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně příchozích textových zpráv, importů dat, přihlášení na tabletu, volání API nebo ručního zadávání, zahrnují pouze údaje od osob, které se výslovně přihlásily do vašeho komunikačního programu a výslovně souhlasily se zasíláním vašich sdělení (ať už prostřednictvím SMS, MMS, e-mailu, hlasové komunikace nebo jiným způsobem) v souladu s platnými právními předpisy, mimo jiné včetně zákona TCPA.


7. Platba


a. Poplatky. Pokud se rozhodnete zakoupit jednu nebo více služeb poskytovaných na platformě, souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky ("poplatky") spojené s těmito službami. Naše měsíční předplatné poskytuje odstupňované ceny za různé úrovně Služeb a produktů podle toho, jaké Služby se rozhodnete využívat. Kromě našich Služeb v rámci měsíčního předplatného si můžete zakoupit doplňkové Služby za jednorázový Poplatek nebo opakované poplatky za předplatné. Poplatky se mohou čas od času měnit. Veškeré Poplatky jsou uvedeny bez příslušných poplatků nebo příplatků poskytovatele komunikačních služeb nebo telekomunikačních služeb (např. operátora) (dále společně jen "komunikační příplatky"). Veškeré komunikační příplatky spojené s používáním Služeb hradíte vy. Komunikační příplatky budou na faktuře uvedeny jako samostatná položka. Všechny poplatky a komunikační příplatky jsou nevratné.


b. Veškeré poplatky vzniklé nákupem nebo používáním Služeb budou účtovány na kreditní kartu, kterou máme v evidenci. V případě, že se přihlásíte k odběru Služby, která je trvalá a za kterou jsou účtovány opakující se poplatky (např. předplatné), budou tyto poplatky vyúčtovány předem. Souhlasíte s tím, že nám poskytnete přesné a úplné fakturační údaje, včetně platných údajů o kreditní kartě, svého jména, adresy a telefonního čísla, a že nám do 10 dnů od změny těchto údajů poskytnete jakékoli změny.


Pokud přenášíte povinnost platit poplatky související s Platformou na své klienty, nesete výhradní odpovědnost za všechny související transakce, mimo jiné včetně vracení a zpětného účtování těchto přenesených poplatků. Společnost Agree neodpovídá za řešení problémů souvisejících s náklady přenesenými na vaše klienty. Veškeré poplatky předané Klientům nebo jiným třetím stranám musí odpovídat částkám účtovaným společností Agree, a to bez navýšení nebo přirážky.


c. Daně. Jste výhradně zodpovědní za daně a jiné vládní odvody ("daně") spojené s vaším používáním Platformy, včetně všech daní spojených s objednanými Službami a jakýmikoliv transakcemi, které provádíte se svými Klienty. Společnost Agree od vás může vybírat Daně jako součást Poplatků, pokud to považuje za vhodné, a veškerá rozhodnutí společnosti Agree o tom, jaké Daně vybírat, jsou konečná. Společnost Agree může přepočítat a vybrat od vás další Daně, pokud kdykoli zjistí, že jsou splatné. Společnost Agree odškodníte za všechny nároky související s daněmi, které jsou spojeny s vaší činností na Platformě, včetně všech daní souvisejících s vašimi transakcemi s klienty, jak je popsáno v části 22. Daně, stejně jako všechny Poplatky, jsou nevratné.


d. Částky po splatnosti. Pokud z jakéhokoli důvodu společnost vydávající vaši kreditní kartu odmítne nebo jinak odmítne uhradit dlužnou částku za zakoupené Služby, souhlasíte s tím, že můžeme pozastavit nebo ukončit poskytování Služeb nebo dodávání produktů a můžeme po vás požadovat úhradu všech dlužných Poplatků a dalších vzniklých částek (včetně jakýchkoli poplatků nebo pokut za zpětné vyúčtování třetí stranou) jiným pro nás přijatelným způsobem. V případě, že bude k vymožení dlužných částek nutné podniknout právní kroky, souhlasíte s tím, že nám uhradíte veškeré náklady vynaložené na vymáhání dlužných částek, včetně poplatků za právní zastoupení a dalších právních výdajů.


e. Platební spory. Do šedesáti (60) dnů od data, kdy vám vystavíme fakturu, nám písemně oznámíte veškeré fakturované poplatky, které chcete zpochybnit. Během trvání sporu musíte uhradit všechny fakturované poplatky, jinak se vzdáváte práva na vedení sporu. Pokud zpochybňujete jakékoli poplatky, musíte jednat rozumně a v dobré víře a pečlivě s námi spolupracovat na vyřešení sporu. Všechna rozhodnutí společnosti Agree týkající se vaší povinnosti uhradit fakturované poplatky jsou konečná.


f. Žádné náhrady. S výjimkou níže popsaných případů jsou všechny poplatky vyměřené společností Agree nevratné a společnost Agree neposkytuje náhrady poplatků ani kredity za částečně využité nebo nevyužité předplatné. Pokud se přihlásíte k předplatnému Služby, ale nebudete mít přístup ke Službě nebo Platformě, jste stále zodpovědní za všechny Poplatky po dobu trvání předplatného. Pokud se společnost Agree na základě vlastního uvážení rozhodne vydat náhradu nebo kredit v jednom případě, nemáme povinnost vydat stejnou náhradu nebo kredit v budoucnu.


Vyhrazujeme si právo vydat náhrady nebo kredity podle vlastního uvážení v následujících situacích:


1 . Pokud v průběhu zúčtovacího období podstatně změníme tyto Podmínky služby nebo Oznámení o ochraně osobních údajů a tato změna vás nepříznivě ovlivní, můžeme vám vrátit část poplatku za předplatné ve výši zbývajícího nevyužitého období, pokud to uznáme za vhodné nebo pokud to vyžadují platné právní předpisy. Abyste měli nárok na vrácení peněz, musíte předložit písemné oznámení, které (a) identifikuje váš účet a (b) požaduje zrušení konkrétní služby. Zrušení bude účinné po obdržení vašeho oznámení a po našem zjištění, že jste oprávněni takové zrušení provést. Způsob, jakým nám můžete výpověď zaslat, naleznete v části "Komunikace a kontaktní informace" níže.


2 . Pokud vás změna nebo přerušení služeb nepříznivě ovlivní a nejsou k dispozici alternativní prostředky nápravy, jak je uvedeno v těchto Podmínkách služby, můžeme vám vrátit část zaplaceného poplatku za předplatné ve výši zbývajícího nevyužitého období vašeho předplatného, pokud to uznáme za vhodné nebo pokud to vyžadují příslušné právní předpisy.


8 . Další prodej služeb (politika MAP)


Některé úrovně služeb umožňují přeprodávat přístup k verzi platformy, která je pro vás nebo vámi přizpůsobena. Pokud jste oprávněni k dalšímu prodeji přístupu, musíte dodržovat naše zásady minimální inzerované ceny, jak je popsáno v této části a v níže uvedených ustanoveních.


a. Minimální inzerovaná cena. Přístup k Platformě nesmíte inzerovat za cenu nižší než 97 USD měsíčně (dále jen "MAP").


b. Stanovení inzerované ceny. Cena, za kterou inzerujete přístup k Platformě, se určuje po odečtení slev na kupóny, slev, hodnoty dárků na produkty, částek na dárkové karty a dalších propagačních nabídek, které mají za následek snížení inzerované ceny.


c. Média. Tyto zásady MAP se vztahují na reklamu v jakýchkoli médiích. Tyto zásady se však nevztahují na reklamu v kamenném prodejním místě, která není distribuována nebo viditelná zákazníkům mimo toto místo, ani na konečné prodejní ceny poprvé zveřejněné zákazníkům v "nákupních košících" při internetovém prodeji (pokud tyto ceny nelze vyhledat pomocí vyhledávačů nebo jinak zobrazit jiným zákazníkům).


d. Změny. MAP je stanoven společností Agree a společnost Agree jej může čas od času změnit podle vlastního uvážení. Jakékoli změny MAP budou oznámeny změnou tohoto oddílu těchto Podmínek služby. Společnost Agree vás může rovněž informovat o jakékoli změně MAP.


e. Konečná prodejní cena. Tyto zásady MAP se vztahují pouze na ceny, za které inzerujete přístup k Platformě, a neomezují vaši možnost stanovit konečnou cenu, za kterou přístup k Platformě dále prodáváte. Společnost Agree vás nebude sankcionovat ani jinak postihovat pouze za přeprodej přístupu k Platformě pod úrovní MAP.


f. Výjimky. Tyto zásady MAP se nevztahují na inzerci v rámci jurisdikce, ve které jsou zásady minimální inzerované ceny zakázány zákonem. Porušením těchto zásad je však předávání inzerované ceny nižší než MAP z jakékoli takové jurisdikce zákazníkům v jakékoli jurisdikci, v níž je tato politika přípustná.


g. Evropská unie a Spojené království. V případě prodeje do Evropské unie a Spojeného království vám tato politika MAP nezakazuje nabízet spotřebitelům slevy nebo jim sdělovat, že jejich konečná cena se může lišit od MAP.


h. Omezení dalšího prodeje. Při dalším prodeji služby souhlasíte s tím, že jste plně odpovědní svým zákazníkům, kteří službu dále prodávají, a budete řešit všechny jejich spory a dotazy bez jakékoli účasti společnosti Agree, pokud společnost Agree nenabídne pomoc.


i. Nejste společnost Agree. Při dalším prodeji Služby se neprezentujte jako společnost Agree, nevystupujte jako zástupce společnosti Agree ani neuvádějte, že jste s ní jakkoli spojeni. Nepoukazujte své klienty při dalším prodeji, aby se z jakéhokoli důvodu obraceli na společnost Agree, včetně podpory Služby.


j. Pozastavení a ukončení. Můžeme pozastavit nebo ukončit vaši možnost dalšího prodeje Služeb, jak je popsáno v této části, podle našeho uvážení a s předchozím upozorněním nebo bez něj, pokud zjistíme, že porušujete tuto Smlouvu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.


9 . Nadměrné používání dat


Nadměrné využívání dat může způsobit, že Služba bude pomalá nebo nedostupná. Neneseme žádnou odpovědnost za to, jaký vliv může mít vaše nadměrné používání dat na výkon Služby. Můžeme (1) pozastavit nebo ukončit vaše používání Služby nebo (2) omezit množství dat, které můžete používat, a to s předchozím upozorněním nebo bez něj, pokud podle našeho uvážení zjistíme, že vaše používání dat je nadměrné, zneužívající nebo má jakýkoli negativní vliv na Služby.


Službu poskytujeme na základě odstupňovaných cen a některé úrovně mohou zpracovávat více dat s menším dopadem na výkon Služby. Pokud chcete získat další informace o cenách za používání dat, které mohou být pro vaše potřeby vhodnější, kontaktujte nás.


10 . Školení


Společnost Agree vám může nabídnout školení týkající se používání Služeb. Veškerá školení a související informace předávané v jejich rámci (dále jen "školení") jsou ve stavu, v jakém jsou, bez záruky, jak je vysvětleno dále v části 21 (Odmítnutí odpovědnosti). Znáte svou vlastní situaci a své klienty a jen vy sami nesete odpovědnost za to, jak a zda přijmete strategie, které se naučíte prostřednictvím Školení. Společnost Agree neposkytuje žádné záruky, že Školení přinese nějaký konkrétní výsledek, a Školení může být ve vzácných případech kontraproduktivní v závislosti na vaší situaci.


11 . Data uložená na našich serverech


V souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za vymazání nebo neuložení jakéhokoli obsahu uchovávaného nebo přenášeného na Platformě nebo jejím prostřednictvím. Berete na vědomí, že si vyhrazujeme právo odstranit nebo zrušit účty, které nezaplatily předplatné, které zůstávají neaktivní déle než jeden (1) rok nebo které porušily jednu nebo více podmínek této smlouvy.


12 . Registrace účtu


Chcete-li získat přístup k některým částem Platformy nebo se zaregistrovat či používat Služby, budete požádáni o poskytnutí registračních údajů nebo jiných informací. Podmínkou vašeho používání Platformy je, aby všechny vámi poskytnuté Informace byly úplné, aktuální a přesné. Veškeré Informace, které poskytnete při registraci na Platformě, dokončení transakce prostřednictvím Platformy nebo jinak, se řídí naším Oznámením o ochraně osobních údajů a vy souhlasíte se všemi kroky, které společnost Agree podnikne s ohledem na vaše Informace v souladu s naším Oznámením o ochraně osobních údajů.


13 . Používání a ochrana přihlašovacích údajů


Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého uživatelského jména a hesla ("Přihlašovací údaje"). Jste zodpovědní za veškeré použití svého účtu a Přihlašovacích údajů, ať už jste k němu dali svolení, nebo ne. Souhlasíte s tím, že budete společnost Agree neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném přístupu k vašemu účtu nebo přihlašovacím údajům nebo jejich použití nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti. Společnost Agree si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení deaktivovat vaše Přihlašovací údaje, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, včetně případu, kdy jste podle názoru společnosti Agree porušili jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby. Uživatelské účty jsou nepřenosné a všichni uživatelé jsou povinni přijmout preventivní opatření, aby zamezili neoprávněným uživatelům přístup k Platformě pomocí svého hesla.


14 . Příspěvky uživatelů


Chcete-li se na něco zeptat ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a našich postupů ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected] nebo poštou na adrese:


Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10


DATUM ÚČINNOSTI: 1. června 2022


 • Vlastníte nebo kontrolujete veškerá práva k uživatelským příspěvkům a máte právo udělit výše uvedenou licenci nám, týmu Agree a našim poskytovatelům služeb a všem jejich nabyvatelům licence, nástupcům a postupníkům.
 • Všechny vaše uživatelské příspěvky jsou a budou v souladu s těmito podmínkami služby.
 • Chápete a berete na vědomí, že nesete odpovědnost za jakýkoli uživatelský příspěvek, který odešlete nebo do něj přispějete, a že vy, nikoli společnost Agree, nesete plnou odpovědnost za takový obsah, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, přesnosti a vhodnosti.


Zveřejňováním informací na Platformě nebo jiným používáním jakékoli komunikační služby, nástěnky, diskusní skupiny nebo jiné interaktivní služby dostupné na Platformě souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat komentáře, zprávy, odkazy, kód nebo jiné informace, které:

 • jsou nezákonné, výhružné, urážlivé, obtěžující, pomlouvačné, klamavé, podvodné, deliktní, narušující soukromí jiných osob nebo obsahují grafické popisy sexuálního nebo násilného obsahu;
 • viktimizují, obtěžují, ponižují nebo zastrašují jednotlivce nebo skupinu jednotlivců na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, věku nebo zdravotního postižení;
 • porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva, právo na publicitu nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany; nebo
 • naruší zabezpečení, ohrozí nebo jinak umožní přístup do zabezpečených, chráněných nebo nepřístupných oblastí této platformy nebo se pokusí získat přístup do jiné sítě nebo na jiný server prostřednictvím vašeho účtu na této platformě.
 • Neneseme odpovědnost vůči žádné třetí straně za obsah nebo správnost jakéhokoli uživatelského příspěvku zveřejněného vámi nebo jiným uživatelem Platformy, ani neschvalujeme uživatelské příspěvky třetích stran. Dále neneseme odpovědnost za jakékoli selhání nebo prodlení při odstraňování takových příspěvků. Ačkoli Uživatelské příspěvky nesledujeme, společnost Agree se může na základě vlastního uvážení rozhodnout nezveřejnit nebo jinak znepřístupnit veřejnosti jakýkoli materiál, který považujeme za nepotřebný nebo nevhodný pro použití na naší Platformě.


15 . Přizpůsobení uživatele


Části Platformy si můžete upravit sami, a to tak, že do své individuální přístupové oblasti v rámci Platformy začleníte své jméno, logo, ochrannou známku a barevné schéma. Za autorská práva, ochranné známky nebo jiné záležitosti týkající se duševního vlastnictví spojené s vámi a vašimi klienty upraveným vzhledem Platformy nesete výhradní odpovědnost. Berete na vědomí, že nemusíte být schopni přizpůsobit Platformu podle své jedinečné značky v takovém rozsahu, aby se vaše přizpůsobení jevilo jako nezávisle vyvinuté. Společnost Agree může kdykoli odstranit jakékoli vaše úpravy bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám.


16 . Propagační akce


Tato platforma může čas od času obsahovat reklamy nabízené třetími stranami. S inzerenty, kteří na této Platformě vystavují své produkty, můžete navázat korespondenci nebo se účastnit jejich propagačních akcí. Jakákoli taková korespondence nebo propagační akce, včetně dodávek a plateb za zboží a služby těchto třetích stran a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo prohlášení s nimi spojených, probíhá výhradně mezi vámi a inzerentem. Za žádnou část takové korespondence nebo propagace nepřebíráme žádnou odpovědnost, závazky ani závazky. Zajistíte, aby tyto činnosti byly v souladu se všemi příslušnými zákony.


17 . Vytvořený obsah


Vlastníte a zachováváte si veškerá vlastnická práva ke svým datům a uživatelským příspěvkům nahraným do služby ("vaše data"). Udělujete nám, týmu Agree a našim poskytovatelům služeb právo používat Vaše údaje, pokud je to nezbytné k poskytování Služeb pro vás a pokud to umožňují tyto Podmínky služby a naše Oznámení o ochraně osobních údajů. Společnosti Agree rovněž udělujete právo používat Vaše údaje ke zlepšování Služby, vývoji nových služeb a k dalším obchodním účelům společnosti Agree, přičemž společnost Agree je povinna zachovávat důvěrnost Vašich údajů. Pokud používáte Služby jménem jiné strany, pak prohlašujete a zaručujete, že k tomu máte všechna dostatečná a nezbytná práva a oprávnění. S výhradou udělené omezené licence nezískáváme od vás ani od vašich poskytovatelů licence na základě těchto Podmínek poskytování služeb žádná práva, vlastnické právo ani podíl.


Předkládání nápadů. Platforma může obsahovat platformu, prostřednictvím které mohou uživatelé předkládat nápady v souvislosti s novými produkty, službami a/nebo souvisejícími funkcemi (dále jen "nápad"). Odesláním Nápadu společnosti Agree souhlasíte s následujícími podmínkami, pokud jsme se vzájemně písemně nedohodli jinak:


Nápad společnosti Agree předkládáte dobrovolně, bez důvěrných informací a bezúplatně;

 • společnosti Agree a jejím pověřeným osobám udělujete trvalou, neodvolatelnou, nevýhradní, plně zaplacenou a bezplatnou licenci k použití jakéhokoli Nápadu, který společnosti Agree předložíte, bez jakýchkoli omezení nebo platby či jiné odměny jakéhokoli druhu nebo povolení či oznámení vám nebo jakékoli třetí straně. Licence zahrnuje bez omezení neodvolatelné právo reprodukovat, připravovat odvozená díla, kombinovat s jinými díly, měnit, překládat, distribuovat kopie, zobrazovat, předvádět, licencovat Nápad a veškerá práva k němu jménem společnosti Agree nebo jí pověřených osob v celém vesmíru na dobu neurčitou v jakémkoli médiu, které je nyní nebo v budoucnu známo;
 • Společnost Agree již může pracovat na stejném nebo podobném Nápadu nebo může obdržet podobný nebo stejný Nápad z jiných zdrojů;
 • Nápad představuje vaše vlastní originální dílo, máte všechna potřebná práva ke sdělení Nápadu společnosti Agree a ani vaše sdělení Nápadu, ani přezkoumání a/nebo použití Nápadu společností Agree neporušuje práva žádné jiné fyzické nebo právnické osoby;
 • Sdělením vašeho Nápadu společnosti Agree nevzniká důvěrný vztah ani společnost Agree nezavazuje k tomu, aby s Nápadem nakládala jako s důvěrným;
 • Společnost Agree nemá žádnou povinnost váš Nápad rozvíjet nebo používat a nedluží vám ani nikomu jinému žádnou náhradu za jakékoli použití vašeho Nápadu nebo jakýchkoli Nápadů, které s vaším Nápadem souvisejí nebo jsou z něj odvozeny;
 • Společnost Agree nepřebírá žádné závazky týkající se jakéhokoli Nápadu, dokud s vámi neuzavře písemnou smlouvu, a to pouze tak, jak je vyjádřeno v takové písemné smlouvě;
 • Pokud je váš Nápad předmětem patentu, který je v řízení nebo byl vydán, sdělili jste nebo sdělíte tuto skutečnost společnosti Agree. Společnost Agree bere na vědomí, že v rozsahu, v jakém jste držitelem patentu na Nápad, není společnosti Agree udělena žádná licence na základě jakéhokoli patentu;
 • Jakákoli licence na používání patentovaného Nápadu musí mít formu písemné smlouvy a závazky společnosti Agree se omezují pouze na závazky uvedené v takové písemné smlouvě;
 • Společnost Agree není povinna přezkoumat váš Nápad, uvádět důvody zamítnutí vašeho Nápadu ani zveřejňovat jakékoli činnosti, které souvisejí s předmětem vašeho Nápadu;
 • přezkoumání vašeho Nápadu společností Agree ani jakákoli diskuse, jednání nebo nabídka mezi vámi a společností Agree týkající se možného nákupu nebo licence na váš Nápad nebudou chápány jako uznání novosti, originality, priority, jiných práv nebo hodnoty vašeho Nápadu a diskuse nebo jednání společnosti Agree s vámi nijak neomezí právo společnosti Agree zpochybnit platnost nebo porušení vašich práv;
 • Tímto neodvolatelně zprošťujete společnost Agree a tým Agree všech žalob, žalobních důvodů, nároků, škod, závazků a nároků, ať už absolutních nebo podmíněných a jakékoli povahy, které nyní máte nebo v budoucnu můžete mít, budete mít nebo můžete mít vůči společnosti Agree nebo týmu Agree v souvislosti s Nápadem, mimo jiné včetně způsobu, jakým společnost Agree Nápad přímo nebo nepřímo používá, přičemž jedinou výjimkou s ohledem na výše uvedené zprošťování a osvobození je vaše právo vznést nárok na porušení patentu; a
 • Souhlasíte s tím, že jste odpovědní za obsah Nápadu, a dále souhlasíte s tím (podle volby společnosti Agree a na své vlastní náklady), že budete společnost Agree bránit, odškodňovat a zbavovat ji odpovědnosti za veškeré žaloby, nároky a závazky, požadavky, ať už absolutní nebo podmíněné a jakékoli povahy, škody, ztráty, náklady, poplatky, pokuty nebo výdaje, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, které společnosti Agree nebo týmu Agree mohou vzniknout v důsledku použití vašeho Nápadu v souladu s těmito Podmínkami služby.


18 . Autorská práva; Digital Millennium Copyright Act


Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo že vaše práva duševního vlastnictví byla jinak porušena, měli byste nám oznámit svůj nárok na porušení práv v souladu s níže uvedeným postupem.Oznámení o údajném porušení práv zpracujeme a prošetříme a podnikneme příslušné kroky podle zákona Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") a dalších platných zákonů o duševním vlastnictví s ohledem na jakékoli údajné nebo skutečné porušení. Oznámení o údajném porušení autorských práv by mělo být zasláno e-mailem na adresu [email protected] (předmět: "DMCA Takedown Request") a poštou na níže uvedenou adresu určeného zástupce pro autorská práva.


Náš určený zástupce pro autorská práva, který přijímá oznámení DMCA, je:


Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10


Aby bylo oznámení účinné, musí být písemné a musí obsahovat následující informace:

 • elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví;
 • popis díla chráněného autorským právem nebo jiným duševním vlastnictvím, které bylo podle vašeho tvrzení porušeno;
 • popis místa, kde se na platformě nachází materiál, o němž tvrdíte, že porušuje autorská práva, a to s dostatečnými podrobnostmi, abychom jej mohli najít;
 • vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 • vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví, jeho zástupcem nebo zákonem; a
 • vaše prohlášení pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví.


Protinávrh: Pokud se domníváte, že váš odstraněný uživatelský příspěvek (nebo k němuž byl zakázán přístup) neporušuje autorská práva nebo že máte oprávnění od vlastníka autorských práv, zástupce vlastníka autorských práv nebo na základě zákona nahrávat nebo zobrazovat obsah vašeho uživatelského příspěvku, můžete zaslat písemné protioznámení obsahující následující informace výše uvedenému zástupci pro autorská práva:

 • váš fyzický nebo elektronický podpis;
 • identifikaci obsahu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl zakázán přístup, a místo, kde se obsah objevil před jeho odstraněním nebo zakázáním;
 • prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že obsah byl odstraněn nebo znemožněn v důsledku omylu nebo nesprávné identifikace obsahu; a
 • vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a prohlášení, že přijmete doručení od osoby, která poskytla oznámení o údajném porušení.


Pokud náš zástupce pro autorská práva obdrží protinávrh, zašleme kopii protinávrhu původní stěžující si osobě a informujeme ji, že společnost Agree může odstraněný obsah znovu zveřejnit nebo jej přestat deaktivovat do deseti (10) pracovních dnů. Pokud vlastník autorských práv nepodá žalobu s návrhem na vydání soudního příkazu proti poskytovateli obsahu, členovi nebo uživateli, může být odstraněný obsah znovu zveřejněn nebo k němu obnoven přístup do deseti (10) až čtrnácti (14) pracovních dnů nebo později po obdržení protioznámení, a to podle našeho uvážení.


Dle vlastního uvážení můžeme omezit přístup k platformě a/nebo zrušit účet jakéhokoli uživatele, který porušuje práva duševního vlastnictví jiných osob.


19 . Obsah třetích stran


Tato platforma může obsahovat obsah poskytovaný třetími stranami. Veškerá prohlášení a názory vyjádřené třetími stranami jsou výhradně názory a odpovědností osoby nebo subjektu, který tyto materiály poskytuje. Tyto materiály nemusí nutně vyjadřovat názor společnosti Agree. Společnost Agree neodpovídá za obsah ani přesnost materiálů poskytovaných třetími stranami.


20 . Odkazy na jiné webové stránky


Společnost Agree může pro pohodlí uživatelů platformy poskytovat odkazy na externí webové stránky. Zařazení externího odkazu na tuto Platformu nepředstavuje ani neznamená podporu či schválení jakéhokoli druhu. Společnost Agree tyto webové stránky nekontroluje, neodpovídá za jejich obsah ani funkci a nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout jejich používáním. Pokud se rozhodnete navštívit stránky třetích stran, na které odkazuje tato Platforma, činíte tak zcela na vlastní riziko a řídíce se podmínkami používání a upozorněním na ochranu osobních údajů těchto stránek.


21 . Prohlášení o vyloučení odpovědnosti


PLATFORMA A SLUŽBY NABÍZENÉ JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝLUČNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO ZÁRUKY NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.


BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (A) PLATFORMA, OBSAH PLATFORMY NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, (B) OBSAH PLATFORMY, SLUŽBY NEBO PLATFORMA BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZCHYBNÉ, (C) VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY POUŽÍVÁNÍM NABÍZENÉHO OBSAHU NEBO SLUŽEB, BUDOU ÚČINNÉ, PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ, NEBO (D) KVALITA JAKÉHOKOLI OBSAHU PLATFORMY NEBO SLUŽEB, KTERÉ JSTE SI ZAKOUPILI NEBO ZÍSKALI Z PLATFORMY, OD NÁS NEBO OD TÝMU AGREE, BUDE SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ NEBO BUDE BEZ CHYB, OMYLŮ NEBO VAD.


BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INTERNET A SÍTĚ POSKYTOVATELŮ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB JSOU ZE SVÉ PODSTATY NEZABEZPEČENÉ. PROTO SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NENESEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZMĚNY, ZACHYCENÍ NEBO ZTRÁTU VAŠICH DAT BĚHEM JEJICH PŘENOSU PŘES INTERNET NEBO SÍŤ POSKYTOVATELE TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB.


TATO PLATFORMA MŮŽE OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEBO JINÉ CHYBY, NEPŘESNOSTI NEBO TISKOVÉ CHYBY. MŮŽEME KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ PROVÉST ZMĚNY OBSAHU PLATFORMY A SLUŽEB NA PLATFORMĚ NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM, VČETNĚ CEN A POPISŮ JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB ZDE UVEDENÝCH. OBSAH NEBO PRODUKTY DOSTUPNÉ NA PLATFORMĚ MOHOU BÝT ZASTARALÉ A MY SE NEZAVAZUJEME K JEJICH AKTUALIZACI.


POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY, SLUŽEB NEBO STAHOVÁNÍ ČI JINÉ ZÍSKÁVÁNÍ JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO OBSAHU PLATFORMY PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY SE DĚJE NA VAŠE VLASTNÍ UVÁŽENÍ A RIZIKO A S VAŠÍM SOUHLASEM S TÍM, ŽE NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÉ Z TĚCHTO ČINNOSTÍ VYPLÝVAJÍ.


Prostřednictvím používání platformy můžete mít možnost zapojit se do komerčních transakcí s jinými uživateli a prodejci. Berete na vědomí, že veškeré transakce týkající se jakýchkoli produktů nebo služeb poskytovaných VÁMI NEBO jakoukoli třetí stranou, mimo jiné včetně nákupních podmínek, platebních podmínek, záruk, záruk vztahujících se k těmto transakcím, probíhají výhradně mezi prodejcem NEBO NÁKUPCEM takového zboží NEBO SLUŽBY a vámi.


NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ JAKÝCHKOLI TRANSAKCÍ PROVEDENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ STRANY NEBO V SOUVISLOSTI S PLATFORMOU A VY CHÁPETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TAKOVÉ TRANSAKCE PROVÁDÍTE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO. JAKÁKOLI ZÁRUKA, KTERÁ JE POSKYTOVÁNA V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI SLUŽBAMI NEBO OBSAHEM DOSTUPNÝM NA PLATFORMĚ NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM OD TŘETÍ STRANY, JE POSKYTOVÁNA VÝHRADNĚ TOUTO TŘETÍ STRANOU, NIKOLI NÁMI NEBO TÝMEM AGREE.


VYHRAZUJEME SI VÝHRADNÍ PRÁVO PLATFORMU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI SLUŽEB NEBO FUNKCÍ V NÍ OBSAŽENÝCH, KDYKOLI UPRAVIT NEBO UKONČIT, A TO S UPOZORNĚNÍM NEBO BEZ NĚJ. POKUD TAKOVÉ PRÁVO UPLATNÍME, NENESEME VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST. ÚPRAVY MOHOU MIMO JINÉ ZAHRNOVAT ZMĚNY CENOVÉ STRUKTURY A PŘIDÁNÍ BEZPLATNÝCH NEBO PLACENÝCH SLUŽEB. NA JAKÉKOLI NOVÉ FUNKCE, KTERÉ ROZŠIŘUJÍ NEBO VYLEPŠUJÍ STÁVAJÍCÍ SLUŽBY TÉTO PLATFORMY, SE ROVNĚŽ VZTAHUJÍ TYTO PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.


NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK, TAKŽE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. PROSTUDUJTE SI PROSÍM ZÁKONY PLATNÉ VE VAŠÍ JURISDIKCI


22 . Omezení odpovědnosti, odškodnění a zmírnění následků


Váš výhradní opravný prostředek a naše veškerá případná odpovědnost za jakékoli nároky vyplývající z těchto Podmínek služby a vašeho používání Platformy nebo Služeb je omezena na částku, kterou jste nám zaplatili za Služby zakoupené na Platformě během tří (3) měsíců před jednáním, které vedlo ke vzniku odpovědnosti.


SPOLEČNOST AGREE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, SANKČNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU ANI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ŠKODLIVÉHO KÓDU, ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO UŠLÉHO ZISKU, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI, A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY NEBO JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTEROU JE Z PLATFORMY ODKAZOVÁNO NEBO NA KTEROU JE Z PLATFORMY ODKAZOVÁNO.


DÁLE NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SLIBY A/NEBO PROHLÁŠENÍ TŘETÍCH STRAN TÝKAJÍCÍ SE NAŠICH SLUŽEB NEBO OBSAHU NEBO ZA POMOC PŘI PROVÁDĚNÍ OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ S TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK.


NĚKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. INFORMUJTE SE PROSÍM O ZÁKONECH PLATNÝCH VE VAŠÍ JURISDIKCI.


Souhlasíte s tím, že budete společnost Agree a tým Agree bránit, odškodňovat a zbavovat odpovědnosti za veškeré požadavky, nároky, žaloby, řízení, škody, závazky, ztráty, poplatky, náklady nebo výdaje (mimo jiné včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a nákladů na jakékoli vyšetřování) přímo nebo nepřímo vyplývající z vašeho používání platformy nebo služeb nebo s nimi jakkoli související ("nároky"), mimo jiné včetně: (a) naše použití nebo spoléhání se na informace nebo údaje, které jste nám poskytli nebo které nám poskytnete vy, vaši zaměstnanci, zástupci nebo klienti; (b) jakékoli porušení nebo neplnění těchto Podmínek služby vámi, vašimi zaměstnanci, zástupci nebo klienty; (c) neoprávněné použití nebo držení jakéhokoli majetku společnosti Agree vámi, vašimi zaměstnanci, zástupci nebo klienty; (d) jakákoli nedbalost, hrubá nedbalost nebo úmyslné pochybení vámi nebo vašimi zaměstnanci, zástupci nebo klienty; (e) nesprávná prohlášení z vaší strany, ze strany vašich zaměstnanců, zástupců nebo Klientů (f) porušení platných právních předpisů z vaší strany, ze strany vašich zaměstnanců, zástupců nebo Klientů, (g) vaše jednání a jednání vašich zaměstnanců, zástupců nebo Klientů; (h) jednání nebo opomenutí vás, vašich zaměstnanců, zástupců nebo Klientů v souvislosti s poskytováním oznámení a získáváním souhlasů týkajících se vzniku nebo obsahu zpráv SMS nebo MMS, e-mailů nebo jiných sdělení využívajících Služby, (i) daní a jiných poplatků a/nebo (j) jakýchkoli sporů mezi (1) vámi a ostatními uživateli, (2) vámi a vaším Klientem (Vašimi Klienty) a/nebo (3) vašimi Klienty.


Pokud o některé ze Služeb nebo Platformy bude nebo podle našeho názoru může být tvrzeno, že porušuje práva duševního vlastnictví třetích stran, můžeme podle naší volby: (a) získat pro vás právo nadále používat Služby a Platformu podle těchto Podmínek poskytování služeb; (b) upravit nebo nahradit Služby nebo Platformu, a to zcela nebo zčásti, s cílem zajistit, aby Služby nebo Platforma neporušovaly práva; nebo (c) požadovat, abyste okamžitě přestali používat Služby a Platformu, mimo jiné včetně platformy Agree.


23 . Omezení doby pro podání nároků


JAKÝKOLI DŮVOD K ŽALOBĚ NEBO NÁROK, KTERÝ VÁM MŮŽE VZNIKNOUT NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO PLATFORMY NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, MUSÍ BÝT ZAHÁJEN DO TŘÍ (3) MĚSÍCŮ POTÉ, CO DOŠLO K UDÁLOSTI, KTERÁ VEDLA K ŽALOBĚ NEBO NÁROKU, BEZ OHLEDU NA TO, KDY JSTE SE O NÍ DOZVĚDĚLI NEBO MĚLI DOZVĚDĚT; JINAK JE TAKOVÝ DŮVOD K ŽALOBĚ NEBO NÁROK TRVALE PROMLČEN.


24 . Soudní příkaz


Souhlasíte s tím, že porušení těchto Podmínek služby způsobí společnosti Agree nenapravitelnou újmu, pro kterou by peněžní náhrada škody nebyla adekvátním prostředkem nápravy, a společnost Agree je oprávněna požadovat spravedlivou nápravu, kromě jakýchkoli prostředků nápravy, které může mít podle těchto Podmínek služby nebo podle zákona, aniž by musela složit kauci nebo jinou záruku.


25 . Zřeknutí se práva a oddělitelnost


Žádné zřeknutí se podmínky stanovené v těchto Podmínkách služby ze strany společnosti Agree nebude považováno za trvalé zřeknutí se takové podmínky nebo zřeknutí se jakékoli jiné podmínky. Jakékoli neuplatnění práva nebo ustanovení podle těchto Podmínek služby ze strany společnosti Agree nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.


Pokud soud nebo jiný soud příslušné jurisdikce shledá jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby z jakéhokoli důvodu neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení odstraněno nebo omezeno na minimální rozsah tak, aby ostatní ustanovení Podmínek služby zůstala v plné platnosti a účinnosti.


26 . Úplná dohoda


S výjimkou níže uvedených případů představují tyto Podmínky služby a naše Oznámení o ochraně osobních údajů jedinou a úplnou dohodu mezi vámi a společností Agree týkající se Platformy a nahrazují veškerá předchozí a současná ujednání, dohody, prohlášení a záruky, a to jak písemné, tak ústní, týkající se Platformy. Tyto podmínky poskytování služeb nelze měnit, doplňovat ani upravovat pomocí žádného jiného dokumentu (dokumentů).


Společnost Agree s vámi může uzavřít samostatnou smlouvu. Podmínky jakékoli samostatné smlouvy mezi vámi a společností Agree budou považovány za součást vaší celkové smlouvy se společností Agree. Pokud dojde k rozporu mezi těmito Podmínkami služby a podmínkami vaší samostatné smlouvy se společností Agree, má přednost vaše samostatná smlouva se společností Agree.


27 . Termín a ukončení


Tyto podmínky služby zůstávají v platnosti po celou dobu, kdy používáte platformu nebo si předplácíte jakékoli služby. I poté, co přestanete být uživatelem Platformy, zůstanou pro vás závazná ta ustanovení těchto Podmínek služby, která mají ze své podstaty přetrvat, mimo jiné včetně článků 3, 7, 11, 14, 17 a 21 až 31 a Oznámení o ochraně osobních údajů.


a. Důvody ukončení. Souhlasíte s tím, že společnost Agree může dle svého uvážení pozastavit nebo ukončit váš přístup k platformě (nebo její části) z jakéhokoli důvodu, s oznámením nebo bez něj, a to bez jakékoli odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně za jakékoli nároky, škody, náklady nebo ztráty z toho vyplývající. Jakékoli podezření na podvodnou, zneužívající nebo nezákonnou činnost může být důvodem k zamezení vašeho přístupu k této Platformě a v případě potřeby k nahlášení příslušným orgánům.


b. Žádné právo na služby po ukončení. Po ukončení smlouvy a bez ohledu na důvod (důvody), který (které) takové ukončení motivuje, vaše právo na využívání služeb dostupných na této platformě okamžitě zaniká. Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku ukončení nebo pozastavení nebo jakýchkoli jiných kroků, které v souvislosti s tím podnikneme.


c. Jak ukončit nebo provést úpravy. Pokud chcete z jakéhokoli důvodu ukončit svůj přístup k platformě nebo provést úpravy, společnost Agree vyžaduje písemné oznámení nejméně 30 dní před dalším datem vyúčtování.


e. Žádné ukončení ze strany uživatelů třetích stran. Společnost Agree má omezený přístup k předplatnému, které nebylo zakoupeno přímo od nás. Každý uživatel, kterému byl poskytnut přístup k platformě jinou stranou než společností Agree, se musí obrátit na stranu, která mu původně poskytla přístup k platformě, s případnými dotazy týkajícími se ukončení.


28 . Platné právo, závazné rozhodčí řízení a zřeknutí se hromadné žaloby


PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVCE, PROTOŽE VYŽADUJÍ, ABYSTE SOUHLASILI S ŘEŠENÍM VŠECH SPORŮ MEZI NÁMI PROSTŘEDNICTVÍM ZÁVAZNÉ INDIVIDUÁLNÍ ARBITRÁŽE.


Tyto Podmínky služby a veškeré spory z nich vyplývající se řídí zákony státu Texas, aniž by byly zohledněny zásady kolizních norem.


Veškeré spory nebo nároky vyplývající z těchto Podmínek služby nebo s nimi související budou řešeny výhradně v rozhodčím řízení vedeném Americkou arbitrážní asociací v souladu s tehdy platnými pravidly obchodní arbitráže. Toto rozhodčí ustanovení se řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení se bude konat v Dallasu v Texasu. Jakýkoli rozhodčí nález může být vydán příslušným soudem.


Veškeré nároky a spory v rámci této rozhodčí smlouvy musí být rozhodovány nebo projednávány individuálně, nikoliv skupinově. Nároky více než jednoho zákazníka nebo uživatele nemohou být řešeny v rozhodčím řízení nebo soudním sporu společně nebo konsolidovaně s nároky jakéhokoli jiného zákazníka nebo uživatele.


29 . Žádné odměny za chyby


Společnost Agree nemá program odměn za chyby a nevyplácí odměny za chyby. Společnost Agree zakazuje jakýkoli přístup třetích stran k platformě nebo jakýmkoli systémům či sítím společnosti Agree, včetně jakéhokoli testování průniku do sítě, hodnocení bezpečnosti nebo sondování, s výjimkou případů výslovně povolených touto smlouvou nebo dohodnutých společností Agree v samostatné smlouvě.


30 . Různé


a. Vaše povinnosti týkající se ochrany osobních údajů. Pokud poskytujete přístup k Platformě jakýmkoli dalším stranám, tj. svým klientům, musíte zavést a uplatňovat vlastní oznámení o ochraně osobních údajů, které poskytuje úroveň ochrany přinejmenším stejnou jako úroveň ochrany poskytovaná společností Agree. Musíte získat souhlas od svého klienta (klientů), který potvrdí, že váš klient (klienti) souhlasí s tím, že se bude řídit vaším oznámením o ochraně osobních údajů.


b. Mezinárodní použití. Ačkoli Platforma může být přístupná po celém světě, neprohlašujeme, že materiály na Platformě jsou vhodné nebo dostupné pro použití v místech mimo Spojené státy. Ti, kteří se rozhodnou přistupovat k Platformě z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a na vlastní riziko. Pokud se rozhodnete přistupovat k Platformě z míst mimo Spojené státy, jste zodpovědní za dodržování místních zákonů ve vaší jurisdikci, mimo jiné včetně zdanění produktů zakoupených přes internet. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu, služeb a/nebo informací učiněná v souvislosti s Platformou je neplatná tam, kde je to zakázáno.


c. Vyšší moc. Kromě jakýchkoli omluvných důvodů stanovených platnými právními předpisy jsme zproštěni odpovědnosti za nedodání nebo zpoždění dodání produktů a/nebo Služeb dostupných prostřednictvím Platformy, které vzniklo v důsledku jakékoli události mimo naši přiměřenou kontrolu, ať už ji některá ze stran mohla předvídat, včetně, ale nikoli výlučně: pracovních nepokojů, války, požáru, nehody, nepříznivého počasí, nemožnosti zajistit dopravu, vládního zákona nebo nařízení a dalších příčin nebo událostí mimo naši přiměřenou kontrolu, ať už jsou podobné výše uvedeným.


d. Jak zasílat oznámení společnosti Agree. Veškerá oznámení zasílaná straně musí být písemná a musí být zasílána e-mailem. Oznámení společnosti Agree musí být zaslána na adresu zákaznického servisu [email protected]. Souhlasíte s tím, že nám umožníte zasílat vám oznámení buď prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci, nebo na jakoukoli adresu, kterou máme v evidenci. Oznámení nabývají účinnosti okamžikem přijetí.


31 . Komunikace a kontaktní informace


Společnost Agree vás může kontaktovat ohledně těchto Podmínek používání nebo Oznámení o ochraně osobních údajů pomocí jakýchkoli vámi poskytnutých informací nebo jakýmkoli jiným způsobem, pokud kontaktní informace neposkytnete. Pokud si již nepřejete dostávat sdělení od společnosti Agree, můžete kliknout na "odhlašovací odkaz" uvedený v těchto sděleních nebo nás kontaktovat na adrese [email protected].


Při registraci do Služby musíte určit primární e-mailovou adresu, která bude používána pro příjem elektronické komunikace související s těmito Podmínkami používání a Službou. Společnost Agree vám nikdy nepošle e-mail s žádostí o důvěrné informace, jako jsou čísla účtů, uživatelská jména nebo hesla, a vy byste nikdy neměli na žádný e-mail s žádostí o takové informace odpovídat. Pokud takový e-mail údajně od společnosti Agree obdržíte, neodpovídejte na něj a informujte společnost Agree e-mailem na adrese [email protected].


Veškerou další zpětnou vazbu, připomínky, žádosti o technickou podporu a další sdělení týkající se platformy, těchto podmínek služby a oznámení o ochraně osobních údajů nám zašlete na adresu [email protected] nebo poštou na adresu:

Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10