Публічний договір оферти

Договір публічної оферти
про надання медичних стоматологічних послугТовариство з обмеженою відповідальністю «Обласна стоматологічна поліклініка»,код ЄДРПОУ 05484416, в особі директора СОКОЛОВОЇ Анни Ігорівни, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Виконавець») та будь-яка фізична особа або її законний представник, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних стоматологічних послуг (надалі іменується «Пацієнт»), разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

уклали цей Договір публічної оферти про надання медичних стоматологічних послуг (далі – «Договір») про нижченаведене:
Терміни, поняття та визначення

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:
Медична стоматологічна послуга –

консультації спеціалістів, огляди, діагностичні обстеження (в т.ч. рентгенологічні), лікувальні маніпуляції, гігієнічні процедури та будь-які інші медичні заходи, які здійснюються медичними працівниками Виконавця в амбулаторних умовах та спрямовані на забезпечення діагностики, профілактику, лікування, реабілітацію захворювань зубів та ротової порожнини Пацієнта.Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до
поліклініки
Виконавця для отримання медичних стоматологічних послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.Стоматологічна поліклініка
– поліклініка, створена Виконавцем відповідно до Ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики (постанова КМУ від 02.03.2016 № 285).Вебсайт Виконавця https://oblstomatvn.com , який є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються .Лікуючий лікар
– лікар Виконавця, який надає медичні стоматологічні послуги Пацієнту в поліклініці

Виконавця.План лікування
– обраний лікарем для кожного Пацієнта окремо і погоджений з Пацієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день складання плану лікування.Графік відвідувань – графік призначених медичних стоматологічних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Пацієнт повинен з’явитися до
поліклініки
Виконавця для отримання таких послуг, який підписується Пацієнтом та є обов’язковим для виконання останнім.Інформована згода
– згода Пацієнта на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо).Правила
- Правила перебування та обслуговування пацієнтів в поліклініці Виконавця, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

1.
Загальні положення1.1.
Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічною офертою, що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних стоматологічних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні стоматологічні послуги на умовах, визначених цим Договором.1.2.
Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.1.3.
Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні стоматологічні послуги.1.4.
Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.1.5.
Виконавець надає медичні стоматологічні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.1.6.
Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його
розміщення у вільному доступі на території поліклініки.1.7.
У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.
2.
Предмет договору2.1.
Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта за отриманням медичних стоматологічних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, інформованої згоди на діагностику та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами.2.2.
Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.2.3.
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.2.4.
Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.2.5.
Перед початком користування медичними послугами кожний Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, гарантійними зобов’язаннями Виконавця, а також Правилами перебування та обслуговування пацієнтів в поліклініці Виконавця, що розміщені (оприлюднені) на офіційному вебсайті Виконавця та в Куточку (папці) споживача.2.6.
Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.2.7.
Виконавець на письмову вимогу Пацієнта надає йому завірену підписом уповноваженої особи Виконавця письмову форму цього Договору.2.8.
Пацієнт доручає, а Виконавець приймає на себе обов’язок надати платні медичні стоматологічні послуги відповідно до вставленого діагнозу.2.9.
Обсяг наданих послуг визначається загальним станом здоров’я Пацієнта, медичними показаннями до стоматологічного лікування, бажанням Пацієнта і технічними можливостями Виконавця.2.10.
Пацієнт, у випадку виконання наступних медичних послуг: ендодонтичне лікування, реставрація зубів, ортопедичне лікування, ортодонтичне лікування, пародонтологічне лікування, хірургічні операції, встановлення імплантатів, відбілювання зубів, додатково підписує інформаційну згоду за формою, встановленою Виконавцем, яка є додатком до даного договору та його невід’ємною частиною.
3.
Права та обов’язки Сторін3.1.
Виконавець зобов’язаний:3.1.1.
Провести повну діагностику Пацієнта і на основі даних об’єктивного обстеження скласти попередній план лікування у кількох варіантах. В узгоджений з Пацієнтом час провести з ним співбесіду для встановлення попереднього діагнозу, погодження одного з варіантів плану лікування. Лікування відбувається тільки на підставі затвердженого Пацієнтом попереднього плану лікування. Узгодження плану, вартості лікування, постійних ортопедичних робіт відбувається тільки при повному завершенні терапевтичного, хірургічного та ортодонтичного лікування.3.1.2.
При необхідності додаткових методів обстеження з метою

встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього проінформувати про це Пацієнта й направити його для проходження обстеження в іншу лікувально-профілактичну установу.

3.1.3.
Надати послуги в обсязі і у терміни згідно із затвердженим планом лікування.
3.1.4.
Поетапно погоджувати з Пацієнтом час, призначений для лікування.3.1.5.
При зміні в процесі лікування плану лікування через зміни в діагнозі, обсязі, вартості лікування, проінформувати про це Пацієнта до надання додаткових послуг (крім тих, що виникають під час хірургічних втручань і ненадання цих послуг загрожує кінцевому результату втручання), узгодити з ним новий план лікування та його орієнтовну вартість.3.1.6.
До початку роботи дати, а після закінчення роботи уточнити лікарські призначення й рекомендації для неухильного їх дотримання.3.1.7.
Надати Пацієнту інформацію про діяльність Виконавця, умови надання стоматологічних послуг, методи діагностики, лікування, анестезії і можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті надання стоматологічних послуг.3.1.8.
Дотримуватися абсолютної конфіденційності даних, що стали їй відомі в процесі надання стоматологічних послуг і становлять лікарську таємницю (особисті дані про Пацієнта, план лікування, стан здоров’я Пацієнта, факт звернення його за медичною допомогою, види і результати медичних обстежень й оглядів, встановлений діагноз, інші медичні відомості, інтимну та сімейну сторони життя).3.1.9.
Ознайомити Пацієнта з прейскурантом цін на платні стоматологічні послуги.3.1.10.Надати якісні стоматологічні послуги відповідно до вимог, які висуваються до методів діагностики, профілактики і лікування, що дозволені на території України. Стоматологічна допомога надається в кабінетах Виконавця, які обладнані необхідним устаткуванням, інструментарієм і матеріалами.
3.1.11.Інформувати Пацієнта про гарантійні терміни лікування.3.1.12.Надавати Пацієнтові медичну інформацію у межах та порядку, виз-начених чинним законодавством України.
3.2.
Пацієнт зобов’язаний:
3.2.1.
Приєднуючись до цього договору, Пацієнт надає свою згоду на розголошення інформації, яка становить предмет лікарської таємниці, в обсязі, що необхідний для вирішення його заяви, у тому числі розголошення такої інформації іншим лікарям, науковим консультантам, експертам, адвокатам Виконавця та/або лікуючих лікарів Виконавця, а також у випадках публічних звинувачень з боку Пацієнта Пацієнт надає Виконавцю, його лікарям та адвокатам дозвіл на публічне спростування таких звинувачень із використанням інформації, яка становить предмет лікарської таємниці Пацієнта.3.2.2.
Заповнити первинну карту амбулаторного прийому, надати правдиві біографічні та адресні дані, інформацію для анамнезу.3.2.3.
Оплатити надані Виконавцем послуги в повному обсязі, в порядку

та строки, передбачені підпунктом 4.2. даного Договору. Сплатити вартість лікування ускладнень основного захворювання або супутньої патології, виявленої під час обстеження.
3.2.4.
З’являтися на заплановані візити до стоматолога в зазначений ним

час, виконувати всі розпорядження і рекомендації лікаря, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичної допомоги. Факт сповіщення про час наступного візиту Пацієнт засвідчує підписом у листку повторного виклику.3.2.5.
Дотримуватися Правил перебування пацієнтів в поліклініці.3.2.6.
Виконувати всі вимоги Виконавця, що забезпечують якісне надання послуг.3.2.7.
У випадку виникнення протягом гарантійного терміну будь-яких дефектів пломб і коронок негайно звернутися до Виконавця, не вдаючись до допомоги інших лікувальних установ.3.2.8.
Відвідувати лікаря-стоматолога 1 раз на рік або частіше за призначенням лікаря.
3.2.9.
Пацієнт погоджується з тим, що певні види лікування будуть проводитися різними фахівцями Виконавця.3.2.10.Пацієнт погоджується з тим, що при необхідності провести додаткове обстеження або відповідну консультацію фахівця, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти це обстеження або консультацію в строки, встановлені лікарем Виконавця, оплачуючи ці обстеження згідно з прейскурантами відповідних лікувально-профілактичних закладів. У таких випадках місце проходження додаткового обстеження або одержання відповідної консультації фахівця має бути узгоджене з лікарем Виконавця.3.2.11.Пацієнт погоджується на використання своїх рентгензнімків Виконавцем з метою клінічних досліджень та навчання без зазначення його прізвища імені.3.2.12.Дотримуватися правил експлуатації встановлених лікувальних конструкцій, у випадку їхньої поломки або виникнення ускладнень в строк до 12 годин, а по можливості негайно, сповістити про це лікаря Виконавця.3.2.13.Пацієнт зобов’язаний ознайомитись та неухильно дотримуватись правил прийому пацієнтів в медичному закладі.


3.3.
Виконавець має право:3.3.1.
В разі необхідності вносити зміни в план лікування та його орієнтовну вартість.3.3.2.
При виникненні ситуації, у яких Пацієнту необхідне надання невідкладної (ургентної) допомоги, самостійно визначати обсяг досліджень та оперативних втручань, необхідних для її надання.3.3.3.
При виникненні заборгованості Пацієнта призупинити надання стоматологічних послуг до моменту її повного погашення. При не погашенні Пацієнтом заборгованості протягом 2-х місяців Виконавець вправі розірвати договір в односторонньому порядку, що не звільняє Пацієнта від обов’язку щодо оплати наданих стоматологічних послуг.3.3.4.
Зупинити надання стоматологічних послуг у випадку відмови відшкодування майнової та моральної шкоди, спричиненої Пацієнтом або особою (особами), які його супроводжують, внаслідок навмисного пошкодження майна Виконавця.3.3.5.
Припинити лікування Пацієнта у разі вчинення ним або особами, які його супроводжують, порушень, що завдали істотної шкоди, або загрожують інтересам, майну Поліклініки чи іншим Пацієнтам; Пацієнта, який свідомо, без посилання на поважні причини, не виконує медичні приписи та вказівки лікуючого лікаря. Про такі дії Пацієнта, інших осіб складається відповідний акт.
3.3.6.
При неявці Пацієнта на заплановані візити більше 2-х разів без поважних причин і без попередження розірвати договір в односторонньому порядку.3.3.7.
Відмовити Пацієнтові у наданні стоматологічних послуг у випадках виявлення в нього під час обстеження патології, лікування якої не входить до зазначеного в Ліцензії Виконавця переліку дозволених видів лікування.3.3.8.
Не надавати стоматологічні послуги без належного підтвердження Пацієнтом взяття ним зобов’язань з оплати медичної допомоги.3.3.9.
Відмовити у лікуванні особі, яка перебуває в алкогольному чи наркотичному сп’янінні або іншому хворобливому стані, що перешкоджають наданню якісних стоматологічнихпослуг.3.3.10.Відмовитися від подальшого ведення Пацієнта та достроково розірвати цей договір при відмові Пацієнта від подальшого лікування або у випадках, коли Пацієнт наполягає на використовуванні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики і лікуванні, що не дозволені до застосування на території України.3.3.11.В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Пацієнтові медичної інформації.3.3.12.Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або за згодою Пацієнта призначити іншого лікаря для проведення лікування.3.3.13.З метою підвищення рівня суспільної безпеки під час надання медичних та інших

послуг Виконавець здійснює відеоспостереження, а саме фіксує за допомогою технічних засобів усі події, які відбуваються в певних приміщеннях Виконавця.

3.4.
Пацієнт має право:3.4.1.
Зробити вільний вибір лікаря для надання конкретного виду стоматологічних послуг.3.4.2.
Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про: вартість медичної допомоги, умови її надання Виконавцем, стан свого здоров’я, мету запропонованих медперсоналом Виконавця (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявність ризиків для життя та здоров’я, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування. У передбачених чинним законодавством України особливих випадках така інформація може Виконавцем бути обмежена.
3.4.3.
За погодженням з лікарем вносити зміни в план лікування з відповідною відміткою про це в плані лікування.3.4.4.
При зміні в процесі лікування плану лікування та його орієнтовної вартості на свій вибір: погодитися з новим планом лікування та узгодити його вартість, відмовитися від запропонованих змін, розірвати договір, повністю здійснивши розрахунки за фактично надані послуги.3.4.5.
До закінчення лікувальних чи інших процедур оплачувати медичні послуги частинами за умови узгодження цього з адміністрацією Виконавця.3.4.6.
Перед початком лікування, проведенням діагностичних заходів, консультацій за винятком гострої патології (після обстеження та надання невідкладної допомоги) отримати попередній рахунок вартості лікування.3.4.7.
При виявленні недоліків у виконаних роботах (наданих послугах) з вини Виконавця на свій вибір зажадати: безоплатного усунення недоліків, відповідного зменшення ціни роботи, безоплатного повторного виконання роботи, відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи.3.4.8.
Інформація, отримана під час відеоспостереження, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом і доступ до якої обмежений. Приєднуючись до цього договору, Пацієнт надає згоду на відеоспостереження.3.4.9.
Відмовитися від подальшого отримання стоматологічних послуг Виконавця.
4.
Вартість наданих медичних послуг та порядок розрахунків4.1.
Вартість наданих стоматологічних послуг, виконаних за даним договором, визначається відповідно до обсягу робіт і прейскуранту цін на платні стоматологічні послуги, затвердженого Поліклінікою. Затверджений Поліклінікою прейскурант є невід’ємним додатком до цього договору і має юридичну силу угоди про узгоджену ціну. Враховується попередній розрахунок вартості лікування за умови його коригування в кінці лікування в межах прейскуранту.
4.2.
Порядок розрахунків:4.2.1.
Послуги, що надані за договором, оплачуються Пацієнтом у повному обсязі одноразово за фактом кожного втручання, відповідно до виставлених Виконавцем рахунків. Допускається проведення повної чи часткової пе-редоплати.4.2.2.
У випадку виникнення розбіжностей між орієнтовною вартістю та виставленим рахунком за фактично надані послуги Пацієнт зобов’язаний оплатити рахунок не пізніше наступного дня.4.2.3.
Якщо в процесі надання медичної допомоги виникає потреба в її ко-ригуванні в бік збільшення чи зменшення обсягів чи методів лікування, діаг-ностики тощо, то відповідному коригуванню піддається й остаточна вартість медичної допомоги за договором. Про такі зміни Виконавець завчасно сповіщає Пацієнта, окрім випадків, вказаних в пунктах 3.1.5, 3.3.2. При цьому Пацієнт має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики, крім випадків, вказаних у пунктах 3.1.5, 3.3.2. Якщо Пацієнт не заперечує, то лікування продовжується відповідно до нових умов.4.2.4.
У випадку дострокового припинення надання Пацієнту стоматологічних послуг з підстав, передбачених пунктами 3.3.4.-3.2.6, 3.3.10 цього договору, сплачені Пацієнтом кошти не повертаються.4.2.5.
У разі односторонньої відмови Пацієнта від ще не наданої медичної допомоги йому повертається внесена за неї передоплата.4.2.6.
Лікування за страховкою надається за умови попереднього укладення відповідного договору страховою компанією з Виконавцем.4.2.7.
Лікування за безготівковим розрахунком надається за умови попереднього укладення відповідного договору установою, підприємством, організацією, де працює Пацієнт, з Виконавцем.4.3.
Інформація про коефіцієнти та надбавки до вартості роботи, які застосовуються в поліклініці, міститься в затвердженому нею

прейскуранті, що є невід’ємною частиною цього договору.
5.
Відповідальність сторін5.1.
Виконавець несе відповідальність перед Пацієнтом за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору, недотримання вимог, що вису-ваються до методів діагностики, профілактики та лікування, дозволених на території України згідно з чинним законодавством України.5.2.
Виконавець несе відповідальність перед Пацієнтом за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків медичним персоналом Виконавця.5.3.
Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках:-
неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити, контрольні медичні огляди чи для проведення професійної гігієни згідно з пунктами 3.2.3., 3.2.7. даного договору,-
дострокового розірвання договору з ініціативи Пацієнта (у тому числі внаслідок умов п. 3.4.4. даного договору),-
неповідомлення, несвоєчасного повідомлення чи недостовірного повідомлення Пацієнтом в анамнезі історії хвороби (анкеті) відомостей про стан свого здоров’я, у тому числі наявність алергічних чи інших специфіч-них реакцій на медичні препарати, індивідуальне несприйняття їх, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу Виконавця,-
недотримання загальних призначень лікаря, рекомендацій, приписів лікаря та медперсоналу стосовно догляду за станом порожнини рота,-
звернення за допомогою до іншого лікувального закладу всупереч пункту 3.2.6. цього договору,-
інших порушень Пацієнтом встановленого лікарем режиму.5.4.
У випадку несвоєчасної оплати лікування Пацієнт сплачує пеню в розмірі 1% віднесвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення платежу.
6.
Гарантійні обов’язки та терміни6.1.
Виконавець гарантує якість виконаних робіт (наданих послуг). Гарантія надається на ті види робіт (послуг), перелік яких затверджений Виконавцем. Інформація про гарантійні терміни, початок їх перебігу та тривалість міститься в Куточку споживача. Всі дефекти, недоробки та інші недоліки щодо виконаних робіт (наданих послуг), які виявлені Пацієнтом та погоджені з Виконавцем протягом гарантійного терміну, усуваються Виконавцем безоплатно в строк, погоджений сторонами.6.2.
Претензії Пацієнтів щодо недоліків у виконаних роботах (наданих послугах) можуть бути висунуті протягом гарантійного терміну за умови, що Пацієнт виконував рекомендації лікаря, медперсоналу.6.3.
При заміні матеріалу на більш дорогий (за бажанням Пацієнта), різницю у вартості матеріалів сплачує Пацієнт.6.4.
Гарантії не поширюються на випадки, коли Виконавець, незважаючи на свою незгоду, змінила тактику лікування на вимогу Пацієнта, а також у випадках, передбачених пунктом 4.2.3. цього договору, коли Пацієнт відмовляється від надання запропонованого додаткового лікування чи діагностики, необхідність яких визначається лікарем, що повинно бути відображено у плані лікування.6.5.
Фіксація лікарем зубопротезної конструкції, що здійснена за узгодженням з Пацієнтом, оплата ним лікувальної роботи є визнанням якості виконаної Виконавцем роботи.

6.6.
Гарантійні обов’язки не поширюються на випадки лікування дітей у разі їхньої неадекватної поведінки під час лікування.
6.7.
Виконавець гарантує конфідеційність усієї медичної фніормації про Пацієнта, що є власністю Виконавця. Будь-яка фінансова інформація не зберігається.


7.
Порядок розв’язання суперечок7.1.
Усі спори, пов’язані з даним договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього договору, вирішуються шляхом переговорів між його сторонами. Усі претензії, що висуває Пацієнт до Виконавця, надаються лише у письмовому вигляді.
7.2.
У випадку неможливості усунення розбіжностей, суперечки можуть роз’язуватися клініко-експертними комісіями в установленому порядку.7.3.
Досудове врегулювання суперечок є обов’язковим для сторін цього договору. Під час розгляду суперечок сторони керуються чинним законодавством України, зокрема, Основами законодавства України про охорону здоров’я, нормами Закону України «Про захист прав споживачів» Цивільного кодексу України.7.4.
Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.
8.
Форс-мажорні обставини8.1.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків за даним договором у випадку безпосередньої дії на процес виконання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), настання яких сторони не могли і не повинні були передбачити. Форс-мажорними обставинами визнаються: стихійні лиха - повені, землетруси, зсуви, урагани тощо, а також епідемії, епізоотії, масові безлади, страйки, війни, воєнні дії, заколоти; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі тощо); дії, бездіяльність або акти державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим договором, що перешкоджають нормальній діяльності сторін договору, в тому числі зміни в нормативній та законодавчій базі, що регулює правовідносини сторін цього договору.8.2.
Сторони зобов’язуються докласти максимум зусиль для подолання пе-решкод, що виникли внаслідок дії форс-мажорних обставин.
9.
Термін дії договору9.1.
Даний договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до його повного виконання.9.2.
Припинення дії даного договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору. При цьому сторони зобов’язані здійснити взаєморозрахунки.9.3.
Після підписання даного договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.9.4.
Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані сторонами.9.5.
Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.9.6.
Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим договором.
10.

Заключні положення10.1.
Даний договір складений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.10.2.
Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередивши про це іншу сторону за сім днів до призначеного візиту. Вартість наданих послуг, що була сплачена Поліклініці за уже виконану роботу згідно умов цього договору поверненню не підлягає.10.3.
Договір вважається розірваним в односторонньому порядку у випадку невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язків однією із сторін.

10. Адреса, банківські реквізити Виконавця

21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 16тел. (0432) 67-27-41р/р
UA063348510000000002600727836
в АТ «ПУМБ»МФО 334851ЄДРПОУ 05484416Св-во № 100343284Інд. п. № 054844102281
Директор _________ Анна Соколова

Адрес: вулиця Грушевського, 16, Вінниця, Вінницька область, Украина, 21050

Номер телефону:

+380 (50) 888 81 25

0 (432) 67 27 41

©2024. Всі права захищені ТОВ Обласна стоматологічна поліклініка